ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka undertaking)

       
 
                                                                                                                                                                                                                             
1. RFP invited for 240 MWs Grid Connected Solar Power Projects in Karnataka State
Notification
RFP
PPA
Addendum
   
2. List of LOA's for 260 MW in 14 Taluks
3. List of Talukwise Bidders participated in KREDL 290 MW
.
      
.
Disclaimer: This website is designed and maintained by MIS section KREDL under the supervision and updation by the concerned section.
 Best viewed with Internet Explorer 8.0 with a resolution of 1024x768 and above.
   
         Contact Details
Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
Phone:080- 22207851/ 22208109
Fax:080-22257399
Email:kredlmd@gmail.com