ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka undertaking)

       
 
          1200 MW Pavagada Solar Park
 
1. RFP_1200 MW Pavagada solar park_KREDL_31 Jan 2018
2. PPA_1200 MW Pavagada solar park_KREDL_31 Jan 2018
3. Modified LSA_31 Jan 2018
4. Modified ISA_31 Jan 2018
5. Pavagada Solar Park layout_31 Jan 2018
6. ANNEX-II_1200 MW Pavagada solar park_KREDL_31 Jan 2018
7. ADDENDUM 1
8. ADDENDUM-2
9. ADDENDUM-3
10. ADDENDUM-4
11. ADDENDUM-5
12. Pre-Bid Qurries Clarification
.
Disclaimer: This website is designed and maintained by MIS section KREDL under the supervision and updation by the concerned section.
 Best viewed with Internet Explorer 8.0 with a resolution of 1024x768 and above.
   
Contact Details
Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
Phone:080- 22207851/ 22208109
Fax:080-22257399
Email:kredlmd@gmail.com