ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka undertaking)

       
 
          1200 MW Pavagada Solar Parkk
 
1. RFP_1200 MW Pavagada solar park
2. Draft PPA_1200 MW Pavagada solar park
3. Modified LSAA
4. Modified ISAA
5. Pavagada Solar Park layout_31 Jan 20188
6. ANNEX-II_1200 MW Pavagada solar parkk
7. Pre-Bid Qurries ClarificationPre-Bid Qurries Clarification
8. Final Details 1200MW tender
8. Short term tender notification for 1200MW capacity Pavagada Solar Project RE-CALL
   8a. Request for Proposal (RFP) is invited from the power producing companies/ solar developers for the allotment of 1,200/-MW (50MW x24 blocks) Grid-Connected Group Mounted Solar Photovoltaic Projects to be carried out in Pavagada Solar Park in the state of Karnataka on ‘’Build-Own-Operate’’ basis under open category only for the procurement of solar power by the ESCOMs of Karnataka for a period of 25 years

  8b.
Addendum - 1 (Reg-Extending scheduled commissioning date from 8 months to 10 months from the effective date)

  8c.
Addendum - 2

  8d.
Addendum - 3

9. Solar Radiation Data
 
9a. Solar radiation DPR
9b. Irradiation data -actual recorded
  .
10. Charges payable by SPDs to KSPDCL for each block of 50MW
   
11. 1200MW RFP / PPA / ISA / Tender Addendum's
 
11a. Addendum 1
11b. Addendum 2
11c. Addendum 3
11d. Addendum 4
11e. Addendum 5
      
12. Solar Park
  a) Rev-4 Layout plan-pdff    
  b) Cordinatess
   
13. Pre Bid queries clarification
   
14. Presentation of Pavagada Solar power project during prebid meeting of 1200MW held on 8-2-2018
   
 
.
Disclaimer: This website is designed and maintained by MIS section KREDL under the supervision and updation by the concerned section.
 Best viewed with Internet Explorer 8.0 with a resolution of 1024x768 and above.
   
         Contact Details
Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
Phone:080- 22207851/ 22208109
Fax:080-22257399
Email:kredlmd@gmail.com