ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka undertaking)

Search
 RE Projects
Company .
       
 
..
.                                                                  ATAL JI JANASNEHI KENDRA                                                                                                                                                                   
Select *
.                                 
User Name *  
.
.
  
Password *  
.
SUPPLIERS / DEVELOPERS  
1.Chemtrols Solar Pvt. Ltd.
a) Mr. Sharad Saxena CEO (sharad.saxena@chemtrolssolar.com)
b) Mr. Dinesh Kumar, Manager 9945532939 (dinesh.kumar@chemtrolssolar.com)
2. Power-One Micro Systems Pvt. Ltd.
a) Nanjundaswamy 9945926262
b) deepak@poweroneups.com
c) pomservice@poweroneups.com
d) Venkatesh@poweroneups.com
.
Disclaimer: This website is designed and maintained by MIS section KREDL under the supervision and updation by the concerned section.
 Best viewed with Internet Explorer 8.0 with a resolution of 1024x768 and above.
   
         Contact Details
Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
Phone:080- 22207851/ 22208109
Fax:080-22257399
Email:kredlmd@gmail.com