ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka Enterprise)

Search
 RE Projects
Company .
       
 
 
ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದರೆ (ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಯೋಜಿತ) ಶಾಖ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್, ಹೊಗೆ ನಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಶಾಖದ ಸಹ ಉತ್ಪನ್ನವು ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.
.
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                              ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.    
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com