ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka Enterprise)

Search
 RE Projects
Company .
       
  English
 
                                                  ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ              
ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪುನಸ್ಸಂಪಾಧನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ದಹನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉರುವಲುಗಳಾದ ಮೀಥೇನ್, ಮೆಥನಾಲ್, ಎಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
.
.
ಹಕ್ಕು ತ್ಯಾಗ : ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
                              ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.    
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com